Missie en visie

Ons motto: leren is meer dan presteren

Op de St. Dominicusschool bieden wij boeiend onderwijs in een sfeer waarin kinderen met plezier leren. Ondernemend gedrag, samenwerken en motivatie zijn belangrijke factoren in ons leerproces. De leerkracht stimuleert het eigen initiatief van de leerling, daagt uit en begeleidt. Dit doen wij op basis van wederzijds vertrouwen tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Stimuleren van zelfsturend leren

Naast de aandacht voor de kernvakken taal, lezen en rekenen vinden wij het belangrijk om het zelfsturend leren van kinderen te vergroten. Kinderen krijgen op onze school inzicht in hoe zij leren en hoe zij samenwerken. Wij geloven dat kinderen in de huidige maatschappij baat hebben bij zelfsturende vaardigheden, zodat ze weten hoe ze moeten leren en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Kinderen leren bij ons zelfredzaam en zelfstandig te worden, waarbij er voor ieder kind ruimte is voor keuzes. Dit komt tot uitdrukking in:

  • het werken vanuit doelen;
  • een doorgaande lijn in het ontdekken en inzetten van talenten van kinderen;
  • het proces minstens zo belangrijk laten zijn als het resultaat.

Het werken vanuit doelen

Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen op de hoogte zijn van de doelen waaraan ze werken. Om die reden vertellen wij de doelen aan kinderen en bepalen we per kind de doelen door soms voorafgaand aan nieuwe leerstof te toetsen. Door vanuit deze doelen te werken proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van iedere kind. Hierdoor weten wij ook waarin wij kunnen differentiëren in het onderwijsaanbod. Wij volgen of kinderen de leerstof beheersen en bepalen samen met hen de volgende stap.

Een doorgaande lijn in het ontdekken en inzetten van talenten van kinderen 

De St. Dominicusschool is een ondernemende school waar wij ervan uitgaan dat kinderen veel in hun mars hebben. Net als andere scholen vinden wij het belangrijk om naar talenten van alle kinderen te kijken. Talent gaat wat ons betreft niet alleen over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Wij zien bij kinderen verschillende talenten terug. Talenten bijvoorbeeld gericht op omgaan met anderen, op organiseren en creëren, op kennis opbouwen en problemen oplossen. Het gaat om eigenschappen die (vaak van nature al) sterk ontwikkeld zijn, maar soms pas zichtbaar worden in de juiste context. Wij streven er naar om kinderen verschillende contexten te bieden, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Op onze school dagen wij kinderen eerst uit om hun talenten te ontdekken. Binnen de mogelijkheden van de school en de schoolomgeving brengen wij kinderen in aanraking met talenten van anderen. Daarna proberen wij kinderen zoveel mogelijk in staat te stellen om hun eigen talenten in te zetten en te blijven ontdekken.

Het proces minstens zo belangrijk laten zijn als het resultaat 
Op onze school zijn wij sterk in het bereiken van resultaten. Wij willen echter niet alleen kijken naar het resultaat, maar ook het proces waarderen. Wij werken toe naar het werken met een portfolio, waarin kinderen hun vaardigheden verwerken. Dit portfolio evalueert ieder kind met zichzelf, de leerkrachten en de ouders. Op die manier leren kinderen niet alleen te kijken naar het eindcijfer of het niveau, maar ook te reflecteren op hoe zij zover zijn gekomen. In ons onderwijs besteden wij aandacht aan reflectie op de kwaliteit van het proces en het product.
 

Vanzelfsprekend is een veilige en gezonde leeromgeving belangrijk. Wij vinden het op onze school van belang om kinderen voldoende beweging te gunnen. Zo bewegen wij regelmatig voorafgaand aan het geven van een instructie of bewegen wij tijdens het leren. Voor een gezonde leeromgeving zorgen wij ook voor momenten van rust in de klas. Wij geven kinderen mee om op elkaar te letten, voor elkaar klaar te staan en gezond te leven. Kinderen die onze school verlaten zijn te herkennen aan hun reflectief vermogen, het nemen van initiatieven en het benutten van kansen.