Verlof en afwezigheid

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd hoe en wanneer sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:

  • bij ziekte moet de school dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de schoolleiding van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk, uitvaart of jubileum moet de schoolleiding vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Ziekmelden

Als een kind vanwege ziekte niet op school kan komen, dan geeft u dat uiterlijk om 8.25 uur telefonisch aan ons door: 030-2933592. Als uw kind in groep 7 of 8 zit, belt u naar Cereol: 030-7600996

Bezoek medicus

Afspraken bij een dokter, tandarts of specialist worden zo veel mogelijk na schooltijd gepland. Als een afspraak toch onder schooltijd is, geeft u dit tijdig door aan de leerkracht(en) van uw kind.

Verlof aanvragen

Extra verlof wordt minstens 10 werkdagen van tevoren schriftelijk aangevraagd bij de schoolleiding, door middel van het 'aanvraagformulier extra verlof'. Het aanmeldformulier vindt u op deze pagina.