Medezeggenschapsraad

Meedenken over de school

We willen natuurlijk graag dat onze kinderen met plezier naar school gaan en dat de St. Dominicusschool goed functioneert en goed onderwijs biedt. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen wij als ouders daar direct aan bijdragen. In de MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid van de school. Het belangrijkste dat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen aangaande uiteenlopende zaken die op school spelen.

Adviseren en instemmen

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat precies aangegeven op welke onderwerpen en voorgenomen beleidswijzigingen door het schoolbestuur instemming dan wel advies aan de MR gevraagd moet worden. Wij noemen er een paar: instemming van de MR is vereist bij (i) besluiten over de wijze waarop voorzieningen voor de leerlingen worden vormgegeven inclusief de tussenschoolse opvang, (ii) de vaststelling van het schoolplan, onderwijstijd, hoogte en doel van de vrijwillige ouderbijdrage en (iii) het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. Advies wordt door het schoolbestuur bijvoorbeeld gevraagd bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie, de vakantieregeling, of het meerjarige financiële jaarplan.Verder kan de MR in principe ieder onderwerp betreffende aangelegenheden van de school op de agenda zetten en een standpunt bepalen.

Luisteren

Om deze taken goed uit te voeren is het belangrijk dat de leden van de MR weten welke ideeën en zorgen onder ouders leven. Op dit moment maken vier ouders en vier leerkrachten deel uit van de MR. U vindt hun namen hieronder. Aarzel niet contact op te nemen met (één van) de leden van de MR of hen aan te spreken op het schoolplein als u zorgen, ideeën, suggesties of anderszins heeft over het reilen en zeilen op onze school. E-mail: mr-stdominicus@ksu.nl. De MR komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. De data voor de volgende vergaderingen vindt u op social schools en in onze jaarkalender. 

 

MR-leden

Sebastiaan

Voorzitter MR

Maartje

MR-lid oudergeleding

Isabelle

Leerkracht papegaaien

Meer info

Jenke

Leerkracht 4b en gymleerkracht

Meer info

Nuala

Leerkracht groep 5b en ICT-coördinator

Meer info

Floor

Leerkracht groep 7b

Meer info
Protocol medezeggenschapsraad