Aanmelden

Gezien de enorme belangstelling voor onze school hebben wij een plaatsingsbeleid dat er op gericht is kinderen in de buurt naar school te laten gaan en ouders gelijke kansen te geven bij de aanmelding. In de voorgaande jaren is gebleken dat niet alle aangemelde kinderen ook geplaatst kunnen worden. Vandaar dat er heldere regels opgesteld zijn. De schoolleiding stelt in een meerjarenplan het aantal vierjarige kinderen vast dat de St. Dominicusschool kan toelaten. Uitgangspunt daarbij is de totale schoolgrootte van 25 groepen en 650 kinderen aan het begin van het schooljaar. Van aanmelding tot inschrijving gaat het om verschillende begrippen.

Aanmelden; Met een inschrijfformulier geven ouders aan dat zij hun kind aanmelden voor de St.Dominicusschool. Aanmelden kan vanaf de geboorte van een kind.

Plaatsing:De aangemelde kinderen worden geplaatst door de schoolleiding volgens een plaatsingsprocedure. De plaatsing gebeurt als het kind ongeveer 2 jaar is.

Inschrijving:Als het kind 4 jaar is, kan hij/zij worden ingeschreven op de St.Dominicusschool. Alleen kinderen van 4 jaar en ouder kunnen ingeschreven staan op een basisschool.

De plaatsingsprocedure

Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de geboorte. Het is verstandig om het ruim voor de tweede verjaardag te doen. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Het aantal beschikbare plaatsen per kwartaal is ¼ van het totaal aantal per jaar.
  • Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten of geplaatst zijn hebben te allen tijde voorrang bij plaatsing.
  • Kinderen uit Oog in Al en Nieuw Welgelegen hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. Plaatsing van de kinderen gebeurt als zij ongeveer 2 jaar zijn.
  • Indien er te weinig plekken beschikbaar zijn, wordt door middel van loting onder de overige aangemelde kinderen uit Oog in Al en Nieuw Welgelegen de plaatsing en de wachtlijstvolgorde bepaald.

Als er in een kwartaal van een betreffend schooljaar nog plaatsen beschikbaar zijn, komen eerst de kinderen van de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. Kinderen buiten Oog in Al en Nieuw Welgelegen kunnen alleen geplaatst worden nadat aangemelde kinderen binnen dit gebied geplaatst zijn. Ook hiervoor kan loting noodzakelijk zijn. Aan alle (nieuwe) ouders wordt dringend verzocht om voordat de plaatsing door de school geregeld wordt een rondleiding in de school te vragen zodat zij zeker weten voor de St. Dominicus te kiezen.

De plaatsingsprocedure is afgestemd met de andere scholen in de wijk Oog in Al en is er op gericht om ieder kind uit in Oog in Al, in deze buurt naar school te laten gaan.

Aanmelding voor groep 2 of hoger

Er kan alleen tot tussentijdse plaatsing overgegaan worden als de schoolleiding bepaalt dat daar in de betreffende groep nog plaats en mogelijkheden voor zijn. Bij plaatsing van nieuwe leerlingen voor groep 2 t/m 8 vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders en de schoolleiding en/of een van de intern begeleiders. In dat gesprek wordt onder andere gekeken naar de leerprestaties, de ontwikkeling van de taakgerichtheid en het sociaal functioneren van de aangemelde leerling. Daarnaast nemen we altijd contact op met de school van herkomst en ontvangen wij een onderwijskundig verslag van de school waar het kind vandaan komt.

Rondleidingen

Als uw kind aangemeld is op onze school en ongeveer twee jaar oud is, kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen met de schoolleiding. Dit gesprek vindt plaats onder schooltijd en ook uw kind is van harte welkom om erbij te zijn. In dit gesprek komen schoolspecifieke zaken aan de orde, als de organisatie, het onderwijs, de indeling van de groepen, de betrokkenheid van ouders en dergelijke. We maken ook een rondje door de school, zodat u het onderwijs in de praktijk ziet en de sfeer kunt proeven. Twee maanden voordat uw kind vier wordt, neemt de aanstaande leerkracht van uw zoon of dochter contact met u op voor het plannen van een intakegesprek en wen-afspraken.