Medezeggenschapsraad

Meedenken over de school
We willen natuurlijk graag dat onze kinderen met plezier naar school gaan en dat de St. Dominicusschool goed functioneert en goed onderwijs biedt. Als ouders kunnen we daar direct aan bijdragen, niet alleen via het contact dat u heeft met de leerkracht van uw kind, maar ook via de Medezeggenschapsraad. In de Medezeggenschapsraad wordt door vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten meegedacht over het beleid van de school. Het belangrijkste dat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen aangaande uiteenlopende zaken die op school spelen.

Adviseren en instemmen
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat precies aangegeven op welke onderwerpen en voorgenomen beleidswijzigingen door het schoolbestuur instemming dan wel advies aan de MR gevraagd moet worden. De lijst is te lang om hier op te noemen, maar instemming van de MR is bijvoorbeeld vereist bij (i) besluiten over de wijze waarop voorzieningen voor de leerlingen worden vormgegeven inclusief de tussenschoolse opvang, (ii) de vaststelling van het schoolplan, onderwijstijd, hoogte en doel van de vrijwillige ouderbijdrage en (iii) het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school.
Advies wordt door het schoolbestuur bijvoorbeeld gevraagd bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie, de vakantieregeling, of het meerjarige financiële jaarplan.
Verder kan de MR in principe ieder onderwerp betreffende aangelegenheden van de school op de agenda zetten en een standpunt bepalen, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat onderwerpen die slechts betrekking hebben op een individuele leerkracht of leerling besproken worden.

Luisteren
Om deze taken goed uit te voeren is het belangrijk dat de leden van de MR weten welke ideeën en zorgen onder ouders leven. Op dit moment maken vier ouders en vier leerkrachten deel uit van de MR. U vindt hun namen hieronder. Aarzel niet contact op te nemen met (één van) de leden van de MR of hen aan te spreken op het schoolplein als u zorgen, ideeën, suggesties of anderszins opmerkingen heeft over het reilen en zeilen op onze school. Email: mr.stdominicus@ksu-utrecht.nl
De MR komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. De data voor de volgende vergaderingen en de notulen van de afgelopen bijeenkomsten vindt u op deze pagina.