Opvang

 

Samenwerken met BSO’s uit de wijk

Met alle BSO’s hebben we goede afspraken over het ophalen van de kinderen uit school. Op vaste plekken in de school en op het speelplein staan onze BSO partners klaar om uw kinderen op te vangen na schooltijd. Informatie van alle BSO’s vindt u hier.

Samenwerkingsovereenkomst met BSO Oog in Al

Op 18 december 2018 hebben wij met de BSO Oog in Al een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een intensieve, structurele, inhoudelijke en pedagogische samenwerking. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen van een samenhangend aanbod voor de kinderen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod bedoelen we: een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, sociaal/emotioneel, creativiteit/expressie en moreel (waarden en normen). De St. Dominicusschool, de tussenschoolse opvang en BSO Oog in Al werken hierbij op basis van een gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie.