Onderwijs

Onze leerkrachten zetten hun persoonlijke talenten en kwaliteiten in ter bevordering van actief en ondernemend leren. Dat doen zij door initiatief en vakmanschap te koppelen aan structuur, orde en duidelijkheid. Onze leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben. Zij kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis toe. 

De methodes die wij per vak gebruiken:

TaalKleuterplein en Staal
LezenVeilig leren lezen en Estafette
Begrijpend lezenNieuwsbegrip 
SchrijvenPennenstreken
EngelsCookie and Friends (1-2)
 I-Pockets (3-4)
 Our Discovery Island (5-8)
RekenenWereld in Getallen versie 4
AardrijkskundeArgus Clou
GeschiedenisArgus Clou
NatuurkundeArgus Clou
TechniekTechniektorens
VerkeerVeilig Verkeer Nederland
Drama/TekenenLaat maar zien en Moet je doen
HandvaardigheidLaat maar zien en Moet je doen
Muziek123-zingen
CatecheseTrefwoord


Sociaal- emotionele ontwikkeling

Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we het van belang dat kinderen zich veilig voelen. Ook is het van belang dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor anderen. Belangrijke vaardigheden vinden we samenwerking en conflicthantering. In de klassen wordt hier middels gesprekken, verhalen, drama e.d. aandacht aan besteed.

Met het materiaal van de Kanjertraining en vanuit goede observaties gaan de leerkrachten onderwerpen aan de orde stellen die nodig zijn om het groepsklimaat optimaal te houden. Vervolgens kunnen de leerkrachten activiteiten organiseren die tot doel hebben bepaalde deelvaardigheden op sociaal emotioneel gebied te bevorderen. Daarnaast hebben we de al eerder genoemde catechese methode Trefwoord waarin aan leerlingen vragen voorgelegd worden die ze stimuleren om goede keuzes in hun leven te maken.

Ook wordt middels het coöperatief leren systematisch gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zogenaamde team- en klassenbouwers worden hier speciaal voor ingezet.

Op school is een protocol aanwezig genaamd: Voel je veilig.... Hierin staan alle organisatorische en gedragsregels die er op school zijn. Het doel van dit protocol is de veiligheid van de kinderen te vergroten. Het is de positieve duiding van het “pestprotocol”. Daarnaast zorgt dit protocol ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders op de hoogte zijn van alle regels en afspraken binnen school.


Mindfulness en Rustmoment in de klas

Kinderen krijgen gedurende de dag veel prikkels te verwerken. Door computers, mobiele telefoons, internet en televisie maar ook doordat kinderen al jong druk voelen om goed te presteren. Op onze school leren wij kinderen om in elk moment aandacht te geven aan al hun gedachten, gevoelens, emoties en handelingen vanuit een vriendelijke, bewuste houding en zonder oordeel.

We gebruiken de training  ‘Aandacht werkt, mindfulness voor kinderen’ van Eline Snel. Hiermee hebben we een instrument in handen dat kinderen kan helpen hun aandacht te sturen, zodat ze zich beter kunnen concentreren, zich minder af laten leiden door storende gedachten en emoties en beter met spanningen en het leveren van prestaties om kunnen gaan. Hun zelfvertrouwen wordt versterkt en ze leren zich bewust te worden van hun eigen gedrag en impulsen, waardoor ze minder snel reageren op de ‘automatische piloot’.

In onze visie is mindfulness een basisvaardigheid om goed toegerust te zijn voor het leven in de huidige maatschappij!

Op school zijn twee leerkrachten opgeleid om deze lessen te geven.

 


Voel je veilig

Op school is een protocol aanwezig genaamd: Voel je veilig.... Hierin staan alle organisatorische en gedragsregels die er op school zijn. Het doel van dit protocol is de veiligheid van de kinderen te vergroten. Het is de positieve duiding van het “pestprotocol”. Daarnaast zorgt dit protocol ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders op de hoogte zijn van alle regels en afspraken binnen school.


ICT

Er is een duidelijke koppeling tussen kritisch denken en het gebruik van ICT middelen. De leerkracht maakt zich de vaardigheid eigen om die koppeling te maken. Speerpunten m.b.t. de ontwikkeling van ICT:

  • Het aantal devices (tablets en laptops) op school wordt verder uitgebreid. We schaffen steeds meer software aan ter ondersteuning van de lessen.
  • Integratie van digitale leermiddelen in de gewone lesstof.
  • In de bovenbouwgroepen is er structurele aandacht voor het omgaan met sociale media.
  • We oriënteren ons op een programma om leerlingen programmeren te leren.


Bovenpresteerders

Er zijn veel kinderen op school die meer uitdaging nodig hebben dan het gemiddelde kind. Aan deze kinderen stellen wij in eerste instantie hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van hun werk. Eén van de mogelijkheden is hetinkorten van de normale lesstof, waardoor meer tijd beschikbaar is voor werk dat meer uitdaging biedt.Per vak wordt hierin gedifferentieerd. In het beleidsplan staat beschreven hoe wij bovenpresteerders signaleren en hoe wij als school met hen omgaan. We hebben een rtklas meerbegaafden voor leerlingen die daarnaast extra uitdaging nodig hebben of een verschil laten zien tussen hun potentie en hun prestaties. Door middel van observaties, oudergesprekken en een screening in het Digitale Handelingsplan Hoogbegaafdheid wordt bepaald of een kind in de rtklas op zijn plek is. De school stelt hiermee niet vast of een kind hoogbegaafd is; dat kan alleen door een gecertificeerde instantie, op aanvraag van ouders, worden gedaan. Het protocol meerbegaafde kinderen is hierbij van toepassing. 


Kunst en cultuur

De creatieve ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd door kinderen op systematische wijze kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Hierbij spelen de ervaringen, de gevoelens en de belevingen van de kinderen een belangrijke rol. We leren kinderen hoe ze hun ideeën vorm kunnen geven in beeldende werkstukken, spel en dans. Ook leren we ze van hun eigen werk en van dat van anderen te genieten. Er worden jaarlijks per bouw kunst- en cultuurweken georganiseerd. In deze periode staat één bepaalde kunstvorm centraal. Externe instanties (o.a. Het Wilde Westen) en kunstenaars ondersteunen ons hierin op vorm en inhoud.

Aan het eind van groep 8 wordt er met medewerking van www.feestwinkelxl.nl een eindmusical gemaakt.


Dyslexie

Als het leren lezen en/of schrijven niet door een kind wordt opgepikt zoals je zou verwachten, hebben wij een signaleringsinstrument om te kijken of er tekenen van dyslexie zijn. Als er kenmerken worden aangetroffen, worden ouders geadviseerd het kind verder te laten testen door een erkende instantie. Dit kan ook via school bij Eduniek. Bij vaststelling van dyslexie, krijgt een kind een dyslexiepaspoort. Hierin staat beschreven waaraan het kind behoefte heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en waarmee rekening gehouden moet worden bij toetsten (bijv. digitale Cito-toetsen). Ieder jaar wordt het paspoort opnieuw bezien door de leerkracht, intern begeleider, het kind en de ouders om te kijken of het nog voldoende steun biedt aan het kind.